Điều khoản sử dụng

THỎA THUẬN

V/V CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI VIDEO HOT (http://uteen.vn/videohot)

I. Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội Video Hot.

1. Cấm cấm lợi dụng mạng xã hội để thực hiện bất cứ hành vi bất hợp pháp hay vi phạm pháp luật nào:

a) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

d) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

đ) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

e) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tchức, cá nhân.

f) Tự ý đưa nội dung vi phạm các quy định không thuộc quyền sở hữu của mình mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu đích thực.

g) Các hành vi nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.

2. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

3. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

5. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điu khin hệ thng thông tin, tạo lập công cụ tn công trên Internet.

II. Quyền, trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội Video Hot

Dịch vụ Video Hot cho phép các thành viên được sử dụng các chức năng của mạng xã hội như đăng thông tin, xem thông tin, chia sẽ thông tin.... Thành viên, người dùng được tự do sử dụng dịch vụ miễn rằng không vi phạm các thỏa thuận sử dụng dich vụ.

Tất cả các thông tin nếu người dùng không muốn chia sẻ, công khai thì sẽ được bảo mật. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin khi có yêu cầu hợp pháp từ các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thành viên Video Hot có quyền từ bỏ không tham gia mạng xã hội Video Hot bất cứ lúc nào; Có thể xóa tài khoản của mình hoặc làm vô hiệu ứng dụng của mình bất kỳ lúc nào.

Các thành viên, người dùng có quyền khiếu nại, khởi kiện chúng tôi, là tổ chức thiết lập mạng xã hội Video Hot này nếu cho rằng chúng tôi đang xâm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Mạng xã hội Video Hot cho phép và có chức năng để các thành viên chia sẻ thông tin (có thể bao gồm hoặc không bao gồm “thông tin cá nhân”) với nhau (cũng như có thể chặn hay gỡ thông tin đã chia sẻ) nhưng khuyến cáo thành viên cân nhắc kỹ khi quyết định chia sẻ thông tin của mình.

Các thành viên sử dụng mạng xã hội phải tuân thủ quy chế về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội và phải tự mình chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin do mình cung cấp, lưu trữ, chia sẻ trên mạng xã hội (khoản 2 và 3 Điều 26 Nghị định 72/2013/NĐ-CP).

Thành viên sử dụng mạng xã hội phải đủ từ 14 tuổi trở lên. Bạn có trách nhiệm khai báo các thông tin cá nhân sử dụng đầy đủ và chính xác theo quy định của pháp luật và điều khoản sử dụng mạng xã hội này.

Nhằm phát triển mạng xã hội Video Hot một cách đúng luật, các thành viên có trách nhiệm gửi cho chúng tôi báo cáo vi phạm của các thành viên khác để chúng tôi phát hiện nhanh chóng và xử lý kịp thời.

Bạn cũng có trách nhiệm cân nhắc các chính sách mà chúng tôi thay đổi, bổ sung. Bạn hãy kiểm tra email thường xuyên để biết các thay đổi nếu có. Chỉ khi bạn đồng ý với sự thay đổi thì mới tiếp tục sử dụng dich vụ.

Bạn có trách nhiệm phải chấp hành các yêu cầu cung cấp thông tin trong khuôn khổ của pháp luật theo yêu cầu của cơ quan quản lý pháp luật có thẩm quyền.

Chúng tôi có thể gỡ bỏ và xóa mọi nội dung hoặc thông tin bạn đăng trên Video Hot nếu chúng tôi có bằng chứng nội dung hoặc thông tin đó vi phạm Tuyên bố này hay chính sách của chúng tôi. Nếu chúng tôi gỡ bỏ và xóa nội dung của bạn vì vi phạm bản quyền của người khác và bạn tin là chúng tôi đã sai khi xóa nội dung đó, chúng tôi sẽ cho bạn cơ hội khiếu nại với chúng tôi.

Nếu bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, thỏa thuân, chính sách khác mà bạn đã thỏa thuận quá 03 lần, chúng tôi sẽ vô hiệu tài khoản của bạn. Cụ thể như sau:

         + Vi phạm lần 1, chúng tôi sẽ nhắc nhở.

         + Vi phạm lần 2, chúng tôi sẽ cảnh cáo, khóa tài khoản 07 ngày.

         + Vi phạm lần 3 chúng tôi sẽ cảnh cáo nghiêm trọng, khóa tài khoản 15 ngày.

         + Vi phạm lần thứ 4, chúng tôi vô hiệu hóa bằng cách khóa vĩnh viễn tài khoản bạn.

         Lưu ý: Việc xác định vi phạm về thỏa thuận, chính sách chúng tôi căn cứ vào các quy định của pháp luật và thỏa thuận này. Việc xác định vi phạm quyền sở hữu trí tuệ chúng tôi dựa vào khiếu nại của cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân khác và đánh giá nhìn nhận thực tế về bằng chứng của chúng tôi thu thập được.

Bạn không được đăng giấy tờ nhận dạng hoặc thông tin tài chính nhạy cảm của bất kỳ ai trên Video Hot.

Bạn sẽ không gắn thẻ người dùng hoặc gửi lời mời email tới đối tượng không phải người dùng mà không có sự chấp thuận của họ. Video Hot cung cấp công cụ báo cáo xã hội cho phép người dùng phản hồi về việc gắn thẻ.

Bạn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự, khả năng bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu bạn có các hành vi vi phạm pháp luật.

III. Quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội.

A. Quyền

Chúng tôi có quyền thiết lập hệ thống kiểm tra, giám sát, xử lý các thông tin được đưa vào, lưu trữ, truyền thông qua mạng xã hội nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của người sử dụng.

Chúng tôi có quyền đơn phương từ chối cho phép sử dụng dịch vụ nếu bạn có bất cứ hành vi nào vi phạm pháp luật và các thỏa thuận này.

Có quyền áp dụng các quy định về điều khoản sử dụng dịch vụ cung cấp mà không cần phải thông báo trước cho thành viên.

Nếu bạn vi phạm thỏa thuận sử dụng này thì chúng tôi có quyền áp dụng các biện pháp chế tài theo như điều khoản và thỏa thuận sử dụng này như gỡ bỏ, xóa nội dung vi phạm, xóa tài khoản truy cập.

Chúng tôi có quyền cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động “khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật” (Khoản 7 Điều 25 Nghị định 72/2013/NĐ-CP) khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chúng tôi có quyền thương mại hóa dịch vụ Video Hot, tuy nhiên chúng tôi tuyệt đối tuân thủ thỏa thuận này. Chúng tôi tuyệt đối không tự ý bán thông tin của các thành viên. Các hình thức thương mại hóa chủ yếu được thực hiện thông qua hình thức quảng cáo. Trong trường hợp chúng tôi có thu phí sử dụng dịch vụ thì chúng tôi phải thông báo cho các thành viên, khách hàng biết rõ và thành viên, khách hàng phải tự nguyện đồng ý thì chúng tôi mới được phép thực hiện. Việc thương mại hóa phải được thực hiện theo các quy định của pháp luật liên quan.

Chúng tôi có quyền nâng cấp hệ thống để phục vụ tốt hơn. Quá trình nâng cấp có thể làm gián đoạn việc sử dụng dịch vụ hoặc chất lượng dịch vụ không đảm bảo trong thời điểm nâng cấp.

Trong trường hợp xấu nhất vì hoạt động của dich vụ Video Hot không hiệu quả, buộc lòng chúng tôi phải đóng dịch vụ, khi đó chúng tôi sẽ báo trước cho các bạn tối thiểu trước 06 tháng. Chúng tôi cũng phải buộc phải tạm dừng, đóng cửa dịch vụ theo đề nghị của cơ quan pháp luật. Chúng tôi không phải bồi thường cho các hành động này.

B. Trách nhiệm

Cũng như bạn, trách nhiệm chúng tôi là phải tuân thủ pháp luật, tuân thủ các điều khoản và thỏa thuận sử dụng này một cách nghiêm túc. Chúng tôi không lợi dụng mạng xã hội Video Hot để có bất kỳ hành vi nào vi phạm pháp luật và trục lợi bất hợp pháp.

Chúng tôi có trách nhiệm xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo an toàn và an ninh thông tin.

Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo không hạn chế quyền sở hữu, quản lý hợp pháp của các thành viên khi thông tin chia sẻ trên mạng xã hội Video Hot.

Chúng tôi có trách nhiệm thông báo cho bạn biết các thay đổi về điều khoản và thỏa thuận (nếu có). Bạn phải đồng ý thì chúng tôi mới áp dụng các điều khoản và chính sách mới. Việc thông báo chính sách mới nếu có sẽ được thực hiện thông qua email hoặc các popup khi bạn truy cập website http:// Video Hot.vn hoặc hiển thị trên tường trang đăng nhập của bạn.

Chúng tôi có trách nhiệm thông báo cho bạn biết các vi phạm của bạn, tuy nhiên chúng tôi không chờ bạn phản hồi. Chúng tôi buộc lòng phải gỡ bỏ, xóa các nội dung mà chúng tôi có đầy đủ chứng cứ chứng minh bạn đã vi phạm pháp luật, vi phạm các chính sách và điều khoản thỏa thuận sử dụng này. Căn cứ xóa, gỡ bỏ, khóa tài khoản

Chúng tôi đảm bảo bảo mật các thông tin mà bạn không muốn công khai theo chọn lựa của bạn, trừ khi theo yêu cầu của cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

Chúng tôi có trách nhiệm xây dựng hệ thống, lưu trữ thông tin đáp ứng các yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chấp hành công tác thanh tra định lỳ hoặc đột xuất. Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm do các hành vi phạm pháp luật của mình (nếu có) gây  và chúng tôi không yêu cầu chia sẻ các khoản chi phí này cho các thành viên sử dụng mạng xã hội.

Cũng như bạn, chúng tôi cũng có thể chịu trách nhiệm phạt vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có. Về dân sự, chúng tôi sẽ trực tiếp bồi thường thiệt hại do vi phạm các quyền bí mật thông tin, quyền nhân thân, quyền tài sản trí tuệ...khi chính chúng tôi là:

- Nguồn khởi đầu đăng tải, truyền đưa, hoặc cung cấp nội dung thông tin số qua mạng internet mà không được phép của chủ thể quyền.

- Phân phối lại (phân phối thứ cấp) nội dung trên mạng xã hội.

- Sửa chữa, cắt xén, sao chép nội dung thông tin dưới bất kỳ hình thức nào.

- Tiết lộ thông tin bất hợp pháp.

- Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

IV. Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Video Hot.

Nếu bạn vi phạm điều khoản quy định về thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội hoặc theo cách khác tạo ra rủi ro hoặc trách nhiệm pháp lý có thể cho chúng tôi, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, các tổ chức cá nhân khác, chúng sẽ gửi thông báo cảnh báo nội dung vi phạm cho bạn thông qua các kênh như email, tin nhắn, popup cảnh báo, tường thông tin cá nhân hay các công cụ khác và yêu cầu bạn ngay lập tức gỡ bỏ nội dung vi phạm đó. Nếu bạn không gỡ bỏ nội dung vi phạm, chúng tôi buộc phải gỡ bỏ, xóa nội dung hoặc buộc sẽ vô hiệu hóa tài khoản của bạn. Nếu bạn vi phạm quá 03 lần chúng tôi buộc lòng phải xóa vĩnh viễn tài khoản bạn. Căn cứ xóa, gỡ bỏ, khóa tài khoản, xóa vĩnh viễn được thực hiện như quy định tai mục II, phần B.

V. Các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng Video Hot.

Khi Lưu trữ, chia sẻ, trao đổi thông tin trên mạng xã hội Video Hot, bạn có thể đối mặt với nhiều rủi ro, do đó bạn cần cân nhắc kỹ trước khi thực hiện. Các rủi ro có thể bao gồm:

VI. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp trên mạng xã hội Video Hot

  • Tranh chấp giữa các thành viên sử dụng mạng xã hội Video Hot với chúng tôi.

Mọi khiếu nại, khiếu kiện nếu có thì sẽ được chúng tôi giải quyết nhanh chóng. Khi có khiếu nại, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email, điện thoại, hoặc đến trực tiếp địa chỉ mà chúng tôi niêm yết trên trang chủ mạng xã hội Video Hot. Chúng tôi sẽ xem xét và phản hồi sớm nhất nhưng không quá 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận thông tin khiếu nại. Chúng tôi có bộ phận giải quyết khiếu nại tiếp nhận và sẽ phản hồi cho các bạn qua email mà bạn đã đăng ký.

Nếu bạn khiếu nại, khiếu kiện chúng tôi đến các cơ quan chức năng thì chúng tôi sẽ phải tuân thủ theo các trình tự thủ tục mà pháp luật quy định. Việc khiếu nại đến cơ quan chức năng sẽ phức tạp, chúng tôi khuyến khích các hình thức giải quyết thông qua biện pháp thương lượng.

Chúng tôi chịu trách nhiệm về mình các nội dung như quy định tại điểm B, Mục III Thỏa thuận này. Chúng tôi không thể, không chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin mà các thành viên truyền đưa trên mạng xã hội. Do đó khi phát sinh khiếu nại, trước tiên chúng tôi có thể ẩn nội dung khiếu nại, đồng thời hãy gửi cho chúng tôi biết nội dung khiếu nại chi tiết và chứng cứ đính kèm qua email hoặc trực tiếp. Chúng tôi sẽ kiểm tra, yêu cầu các bên chứng minh. Nếu bên nào không chứng minh được thì chúng tôi sẽ gỡ bỏ nội dung của người vi phạm.

Việc khiếu nại, khiếu kiện giữa các cá nhân, tổ chức thông qua các cơ quan pháp luật thì chúng tôi chỉ đóng vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan và chúng tôi sẽ tham dự theo các quy định của pháp luật.

VII. Chính sách thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân người sử dụng

Chúng tôi nhận được một số thông tin khác nhau về bạn, bao gồm:

Thông tin của bạn


        Thông tin của bạn là thông tin bắt buộc phải nhập khi bạn đăng ký tài khoản trên trang web và thông tin bạn chọn để chia sẻ.

Thông tin khác mà chúng tôi nhận được về bạn


Chúng tôi cũng nhận được những loại thông tin khác về bạn:

Khi bạn đăng những nội dung như ảnh hoặc video trên Video Hot, chúng tôi có thể nhận thêm dữ liệu liên quan như thời gian, ngày và địa điểm bạn chụp ảnh hoặc quay video.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin nhận được

Chúng tôi sử dụng thông tin nhận được về bạn liên quan đến các dịch vụ và tính năng mà chúng tôi cung cấp.

VIII. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

Chúng tôi cũng xây dựng bộ lọc cảnh báo thành viên khi đăng thông tin có nội dung vi phạm, mọi hình thức vi phạm sẽ bị sử lý theo quy định.

Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân, thông tin riêng sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối theo yêu cầu của bạn. Chúng tôi chỉ cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin của bạn theo yêu cầu của cơ quan pháp luật có thẩm quyền.